Szabályzataink

Keller Lajos Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Keller Lajos Városi Könyvtár nyilvános könyvtár. Minden - a használatból nem kizárt- érdeklődőnek az 1997. évi CXL. törvény, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint rendelkezésére áll.

A könyvtárhasználó regisztráció nélkül veheti igénybe a következő alapszolgáltatásokat, amelyek ingyenesen illetik meg

 • könyvtárlátogatás
 • állományfeltáró (katalógus) eszközök használata
 • tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól, a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, azok igénybevételének lehetőségéről
 • részvétel a könyvtár rendezvényein

A könyvtár szolgáltatásai, amelyek beiratkozással vehetők igénybe

 • nyomtatott könyvtári dokumentumok helyben használata a teljes állományra vonatkozóan
 • könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzés, kölcsönzési idő meghosszabbítása
 • könyvtárközi kölcsönzés intézése
 • bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás,
 • a könyvtár állományegységeinek helyben használatához nyújtott segítség
 • bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, információnyújtás a könyvtár rendelkezésére álló adattárak, adatbázisok alapján
 • internet és számítógép-használat

A könyvtár szolgáltatásai, amelyek beiratkozással és klubszerű működéssel, díjfizetés ellenében vehetők igénybe:

 • a nem hagyományos könyvtári dokumentumok kölcsönzése (VIDEO, DVD,  könyvtárközi kölcsönzés - igény szerint irodalomkutatás

1.Beiratkozás:

 • az olvasónak hitelt érdemlően kell igazolnia adatait- személyi igazolványával, (vagy útlevelével, vagy jogosítványával) és lakcímkártyájával
 • belépési nyilatkozatot ír alá, amelyben kötelezettséget vállal a könyvtár és internet használat szabályainak betartására. Kiskorú személy nyilatkozatát törvényes képviselője írja alá, ill. hagyja jóvá. Az aláírás felelősség vállalást jelent a dokumentum elvesztéséből, a vissza hozatal késedelmességéből, vagy elmulasztásából eredő költségek megtérítésére.
 • az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni. Az olvasók nyilvántartása a CORVINA Integrált Könyvtári Rendszerben történő rögzítéssel történik, olvasójegyet kell kiállítani, melynek használata alapvető feltétele a kölcsönzésnek
 • az olvasójegy személyre szóló, át nem ruházható, csak személyesen használható
 • a személyes adatokban bekövetkezett változást a használó köteles jelenteni és javíttatni a nyilvántartásokat- a könyvtár a személyes adatok védelmét az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles biztosítani
 • a felhasználó, a használati szabályzat aláírásával feltétlenül hozzájárul ahhoz, hogy a könyvtárhasználatból eredő jogviták rendezésére a hatályos magyar jogot kell alkalmazni, és elfogadja a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát.

2.Kölcsönzés
A kölcsönzési idő lejárati napját a könyvtáros az olvasójegyen feltünteti, az olvasó figyelmét felhívja erre. A dokumentumok kölcsönzése számítógépen történik. A könyvtári tag ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumokat, valamint a hagyományos hanglemezeket. A kölcsönzési politikában meghatározott olvasó típusok eltérő számú dokumentumot kölcsönözhetnek, maximum 10 dokumentum kölcsönözhető.
A szabadpolcokon elhelyezett és a raktárból kölcsönözhető könyv típusú dokumentumok kölcsönzési ideje 3 hét. Hosszabbítási lehetőség maximum 2 alkalommal lehetséges, amennyiben a könyvre nincs előjegyzés
A folyóiratok, napilapok kölcsönzési ideje 2 hét. Aktualitásuk ideje alatt, (amíg a következő szám meg nem jelenik) nem kölcsönözhetők. Hosszabbításra nincs lehetőség, a kézikönyvek csak különösen indokolt esetben, egyedi és egyéni elbírálás alapján, lehetőleg zárástól nyitásig, vagy hétvégeken kerülhetnek kölcsönzésre, hosszabbításra nincs lehetőség.
Hanglemezek kölcsönzési ideje 3 hét, hosszabbításra nincs lehetőség.
Videokazetta, hangkazetta, CD, CD-ROM csak a szerzői jogok figyelembe vételével kölcsönözhető,  hosszabbítás lehetséges, maximum 1 napra.


A 14 éven aluliak, a gyermekkönyvtári részleget használhatják és kölcsönözhetik.
Egyedi és egyéni elbírálás alapján használhatják, vagy kölcsönözhetik a könyvtár többi állományegységét.
Részükre egy alkalommal  maximum 5 db. 14 éven aluliak a felnőtt kézikönyvtárból nem kölcsönözhetnek.
Indokolt esetben a kölcsönzési idő rövidíthető is, a visszakérés napját a könyvtárosnak az olvasójegyen fel kell tüntetnie, erről az olvasót is tájékoztatnia kell.


A visszahozott dokumentumokat minden esetben a könyvtárossal kell átvetetni. A könyvtáros meggyőződik a dokumentum azonosságáról, tisztaságáról, épségéről. A könyvtári dokumentum elvesztése, megrongálása esetén a könyvtárhasználónak kártérítést kell fizetnie.
A hosszabbítás lehetőségét biztosítjuk mind telefonos, mind e-mailben történő eléréssel.
Késedelmes vissza hozatal esetén a könyvtár késedelmi díjat, írásbeli felszólítás után postaköltséget is felszámol.


2.1.Előjegyzés
Amennyiben az olvasó által keresett dokumentum a könyvtár állományában meg található, lehetőség van az előjegyzésre.


2.2.Könyvtárközi kölcsönzés
Amennyiben az olvasó által keresett dokumentum (könyv, folyóirat, cikk) a könyvtár állományában nem található meg, lehetőség van a könyvtárközi kölcsönzésre. Ennek díja a visszaküldés postaköltsége, vagy a fénymásolat ára és a küldő intézmény által meghatározott díjtétel. A könyvtárközi kölcsönzés csak 14 éven felüli, beiratkozott olvasónak biztosított. A könyvtárközi kölcsönzésnél a dokumentumot küldő könyvtár előírásainak megtartása kötelező. Adott esetben, ha az olvasó a könyvtárközi kölcsönzött dokumentumot nem hozza vissza időre, vagy rongálódik, esetleg a dokumentum elvész, nem csak kártérítésre kötelezhető, de a továbbiakban a könyvtár ebből a szolgáltatásból kizárja. A könyvtár csak az általa kért dokumentumok visszaküldését tudja vállalni.


3.Helyben használat
Beiratkozott olvasók a könyvtári állomány teljes egészét jogosultak helyben használatra igénybe venni: ez a könyvgyűjtemény, és a folyóirat-állomány helyszíni olvasását jelenti.


4.Irodalomkutatás
Olvasóink kérésére, részletesen meghatározott, és egyeztetett szempontok szerint végezhető irodalomkutatás, melynek során elsősorban saját gyűjteményünkre építünk, de adatbázisokat és internetes adatforrásokat is használunk. A keresés eredményéről listát készítünk. A listán könyvek mellett cikkek és elektronikus dokumentumok is szerepelhetnek. Az irodalomkutatás időigényes, eredményére pár napot várni kell, térítés köteles tevékenység.


5.Fénymásolás
A fénymásolást a könyvtár szolgáltatásként, külön térítés ellenében, minden látogató számára végezhet, amennyiben az a könyvtár alaptevékenységét nem zavarja. Másolatot hozott dokumentumokról is készítünk. Szolgáltatásunkat a szerzői jogi törvényben foglaltak figyelembe vételével végezzük.


6.Késedelmek kezelése
Késedelmes vissza hozatal esetén a könyvtár késedelmi díjat számít fel.
A többszöri felszólítás ellenére tartozásukat nem rendező olvasók adatait a könyvtár a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályához adja át a tartozás rendezése ügyében. A behajtás érdekében keletkezett költségeket is az olvasónak kell megtérítenie.
Késedelemben lévő, tartozó olvasó számára a könyvtár nem szolgáltat.


7.Elvesztés és rongálás
A dokumentumok elvesztése esetén az olvasó a dokumentum napi forgalmi értékét köteles megfizetni. Ritka, értékes, ill. nehezen beszerezhető dokumentum esetében a könyvtár igényt tarthat a mű egy másik, kifogástalan állapotban lévő példányára. Ugyanezen rendelkezés irányadó a rongálás/rongálódás esetében is.


7.1.Elveszett dokumentum
Ha az olvasó az általa kölcsönzött dokumentumot elvesztette, a kártérítési kötelezettség a következő:

 • a 2005 előtti kiadási év esetén az eredeti ár többszörösét kell fizetni (az aktuális beszerzési értékhez közelítve), 2005. év utáni kiadás esetén a beszerzési ár, kiegészítve, hogy a kártérítés elérje az aktuális beszerzési árat.
 • különösen értékes és keresett könyvek esetében a mindenkori másolási és kötési díj
 • elfogadjuk az elveszett könyvvel megegyező kiadású és értékű megfelelő állapotú könyvet is
 • hanglemezek, kazetták, CD-k, DVD-k esetében a kártérítés az eredeti ár kétszerese
 • folyóiratoknál az eredeti példány, vagy a mindenkori másolás költsége

A könyvtárnak kötelessége gondoskodni arról, hogy a dokumentum a kár rendezésekor selejtezési jegyzékre törlési céllal felkerüljön.


7.2.Rongálódás
Amennyiben bizonyítható, hogy kinél történt a rongálódás, a javítás vagy köttetés összegét kell megfizetni.
Amennyiben a dokumentum rongálódása miatt a továbbiakban a könyvtári forgalmazásra alkalmatlan, az elveszett dokumentumok szerinti eljárást kell alkalmazni.


8.Általános szabályok a könyvtárra vonatkozólag
A könyvtárhasználók köréből kizárható az a személy, aki a könyvtárnak tudatosan, szándékosan kárt okoz; állományát berendezését felszerelését rongálja; viselkedése sérti a könyvtár rendjét, tisztaságát; a könyvtár használóit magatartásával zavarja.
A ruhatár használata díjtalan. Az ott elhelyezett tárgyakért a könyvtár felelősséget nem vállal.


A könyvtár használati tereiben étkezni, italt fogyasztani tilos, a mobil telefon használatot kérjük mellőzni, illetve kulturáltan kezelni.
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtárban szakórákat, foglakozásokat lehet tartani. A könyvtáros szakmai segítséget ad a tanórák, szaktárgyi órák, foglalkozások megtartásához, amely a könyvtári nyitva tartási idejében, előzetes időpont egyeztetés alapján történhet.
Az intézmény ideológia- és politikamentesen működik. Ilyen jellegű rendezvényekre kizárólag a Fenntartó Önkormányzat Képviselő-testület előzetes engedélyével kerülhet sor.
A könyvtárhasználói, esetleges panaszaikkal, észrevételeikkel, javaslataikkal az intézmény vezetőjéhez, valamint a könyvtárosokhoz fordulhatnak.
A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. A használati szabályzat módosítását a fenntartónál lehet kezdeményezni.


9.A könyvtáros kötelezettsége

 • A könyvtáros alapvető kötelessége az olvasók igényeit figyelni, a lehetőséghez mérten a legszélesebb körű szolgáltatást kell létrehoznia
 • Lehető legjobb szakmai tudása szerint segíteni az olvasót
 • Ha nincs meg a kért mű vagy egyéb információs kérdésre a válasz, fel kell ajánlani egy nagyobb gyűjtőkörű könyvtár, intézmény szolgáltatását (könyvtárközi, internet…)
 • A könyvtáros szolgálatként teljesítse feladatát, hisz aki betér a könyvtárba, bizalommal fordul hozzánk, segítséget vár tőlünk
 • A könyvtárossal az olvasók sokszor megosztják örömüket és bánatukat, ezért a könyvtárosnak diszkréten kell kezelni a hallottakat, rászolgálni az olvasók bizalmára.

10. A könyvtár nyitva tartása
Hétfőtől-Kedd-Szerda:  8 – 17
Csütörtök: 13 – 17
Péntek: 8 - 17
Szombaton 8-12


Az intézményvezető dönthet az intézmény zárva tartásáról, illetve eltérő nyitva tartásról

 • a munkanapok átütemezése esetében, illetve a munkanappá nyilvánított szombatokon, ünnepek körüli nyitva tartásról
 • a dolgozókat érintő továbbképzések, rendezvények esetében
 • az eltérő nyitva tartásról a könyvtárhasználókat tájékoztatni kell

2011-11-18 -

vissza
Dokumentumok Impresszum